Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Deze algemene voorwaarden betreffen voorwaarden in de zin van art. 6:231 e.v. BW. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken c.q. bedingen zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend voor zover deze door haar schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: J-Main Management V.O.F. (hierna: J-Main);

Opdrachtgever: degene die J-Main Management de opdracht verleent om artiesten en of musici te engageren en/of de een evenement, productie of festiviteit te realiseren/organiseren;

Opdracht: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, e.e.a. zoals die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten hoofdovereenkomst.

Toeleverancier: degene die zich direct of indirect jegens Opdrachtnemer heeft verbonden om diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.

Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Opdrachtnemer heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps) beoefenaar wordt verstaan: dan wel een artiest, musicus en of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, dan wel degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, dan wel degene die tegen een bedongen prijs een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt.

Uitkoopsom: de vergoeding voor de artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Opdrachtnemer is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.

 

ARTIKEL 3 – PRIJZEN VOOR DIENSTLEVERING

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en of het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

3.2 In geval tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst zijdens Opdrachtnemer prijsverhogingen mochten voordoen, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

3.3 Alle prijzen die in rekening worden gebracht zijn exclusief omzetbelasting en zonder de aan Buma/Stemra en/of aan SENA af te dragen gelden, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Wordt in de aanbieding of overeenkomst gesproken over een uitkoopsom wordt gedoeld op de uitkoopsom als omschreven als in artikel 1.

 

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient, behoudens artikel 4.2 van deze voorwaarden, te geschieden uiterlijk op het moment dat Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst aan

vangt.

4.2 [CHECK: Werken jullie met voorschotten?]

4.3 De in artikel 4.1 en 4.2 bedoelde betalingstermijnen betreffen een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. Vanaf de dag nadat de betalingstermijn verstreken is verkeert Opdrachtgever derhalve in verzuim en is hij, naast de hoofdsom, eveneens verschuldigd de wettelijke rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

4.4 De incassokosten bedragen 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €  40,00. De wettelijke rente wordt berekend krachtens de maatstaf als bedoeld in art. 6:119a BW. In geval sprake is van een Opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, derhalve niet handelende onder enig beroep of bedrijf, dan wordt voor de berekening en verschuldigdheid incassokosten en rente aansluiting worden gezocht bij artikel 6:96, 6:119 BW en het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

ARTIKEL X – UITVOERING OVEREENKOMST

 

[CHECK: Mannen, we moeten even een meeting plannen om een aantal zaken over de optredens af te spreken (geluidsvolume, omkleedruimten voor artiesten, et cetera te bespreken].

 

ARTIKEL 5 ANNULERING

5.1 In geval Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren dan dient zij Opdrachtnemer hiervan schriftelijk of via elektronische weg in kennis te stellen.

5.2 Ter zake van annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  1. a) Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van € 150,00.
  2. b) Bij annulering tussen 4 tot 2 weken vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van € 500,00.
  3. c) Bij annulering 2 tot 0 weken vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, blijft de totaal overeengekomen prijs verschuldigd.

5.3 De betaling van het bepaalde in artikel 6.2 en 6.3 bedoelde annuleringsvergoeding(en) dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt om eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de annuleringsvergoeding.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer te lijden directe schade wordt gemaximeerd op het bedrag van de krachtens de overeenkomst overeengekomen prijs met een maximum van €  2.500,00 per schadegebeurtenis, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Gevolg- c.q. indirecte schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.2 Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun samenwerking, in die zin dat partijen zelf gehouden zijn tijdig aangifte te doen van verschuldigde heffingen van overheidswege (btw, vpb, eventuele fiscale gevolgen van de inzet van personeel, et cetera). Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden die verband houden met hetgeen in dit artikellid is overeengekomen.

6.3 Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar gedragen als redelijk schuldenaar en schuldeiser.

 

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: ziekte van personeel benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, ziekte of andere verhinderingen aan de zijde van de artiest, verkeershinder, overheidsgeboden, overheidsverboden, pandemie, natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van Opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden.

7.2 Bij overmacht heeft Opdrachtnemer – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de overeenkomst met ten hoogste twee maanden te verdagen, de overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding en of restitutie van reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen.

 

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

8.1 Klachten van Opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer dienen schriftelijk, dan wel elektronisch en vergezeld van voldoende argumentatie c.q. onderbouwing aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan te worden geopenbaard. Een klacht is in ieder geval niet binnen bekwame tijd kenbaar gemaakt wanneer de klacht niet binnen 4 weken na bekendheid met de klacht aan de zijde van Opdrachtgever op de voorschreven wijze aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt is.

8.2 Overtreding van hetgeen in artikel 8.1 leidt tot verval van recht aan de zijde van Opdrachtgever, tenzij overschrijding van de klachtplicht Opdrachtnemer niet daadwerkelijk heeft geschaad in zijn bewijspositie.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Aan Opdrachtnemer komt in binnen- en buitenland het intellectuele eigendomsrecht toe voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een jaar na afloop daarvan. Opdrachtgever zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten welke noodzakelijk zijn om Opdrachtnemer in staat te stellen de in dit artikel genoemde rechten op haar naam te verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke aanvraag op naam van Opdrachtgever, door overdracht op naam van Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan bevoegde Rechtbank te Lelystad.

10.3 Indien krachtens gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden worden vernietigd of anderszins buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen op te nemen, welke de nietige/vernietigde zullen vervangen.

10.4 In geval sprake is van strijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

10.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer zal dan in overleg met Opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.